Hof van Cassatie: Arrest van 15 Juni 1981 (België). RG 6256

Datum :
15-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810615-2
Rolnummer :
6256

Samenvatting :

Het arbeidsgerecht, waarbij een beroep aanhangig is tegen een administratieve beslissing t.a.v. de getroffene van een beroepsziekte, moet ingevolge de artt. 807 en 808, Gerechtelijk Wetboek rekening houden met de verergering van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer na die beslissing, die het bedrag van de vergoedingen waarop hij recht heeft, kan verhogen, al was de oorspronkelijke vordering, hoewel zij ontvankelijk was, niet gegrond; die artikelen van het Gerechtelijk Wetboek zijn niet onverenigbaar met art. 52 wet betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, waarin enkel de overheid wordt aangewezen die over de aanvragen om schadeloosstelling uitspraak moet doen.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.