Hof van Cassatie: Arrest van 15 Juni 1999 (België). RG P980195N

Datum :
15-06-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19990615-8
Rolnummer :
P980195N

Samenvatting :

De strafvordering wegens bankbreuk staat los van elke faillietverklaring door de rechtbank van koophandel.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1997 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op de memorie ...;
A. In zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op de tegen Ferdinand David ingestelde strafvordering waarbij wegens de telastlegging A:
1. ...;
2. de terugkeer tot de failliete boedel wordt bevolen:
Over het tweede middel:
Overwegende dat de wegens bankbreuk ingestelde strafvordering los staat van elke faillietverklaring door de rechtbank van koophandel;
Overwegende dat de strafrechter de door het middel bekritiseerde terugkeer tot de failliete boedel van alle goederen, rechten of rechtsvorderingen die bedrieglijk zijn ontvreemd, moet bevelen wanneer hij het misdrijf bewezen verklaart, zonder dat hij rekening dient te houden met de wijze waarop de goederen van de schuldige aan bankbreuk worden beheerd of verdeeld;
Dat de omstandigheid dat het faillissement intussen is afgesloten niet verhindert dat de terugkeer overeenkomstig artikel 579, 1°, Faillissementswet wordt bevolen;
Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.