Hof van Cassatie: Arrest van 15 Maart 1995 (België). RG P941464F

Datum :
15-03-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950315-1
Rolnummer :
P941464F

Samenvatting :

Wanneer de beklaagde zich na de eindbeslissing op de strafvordering in cassatie voorziet tegen de beschikking van de raadkamer waarbij hij naar het vonnisgerecht werd verwezen, is de toetsing door het Hof en derhalve de middelen die het Hof ambtshalve zou kunnen opwerpen beperkt tot de formele geldigheid van de beschikking waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, en tot de regels inzake de bevoegdheid van dat gerecht.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op de bestreden beschikking, op 15 juli 1991 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen en gelet op de arresten, gewezen respectievelijk op 31 oktober 1991 door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en op 3 november 1994 door het Hof van Beroep te Luik;
I. Op de voorziening tegen de beschikking, die op 15 juli 1991 is gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen :
Overwegende dat die beslissing uitspraak doet over de regeling van de procedure;
Overwegende dat de wettelijke vereisten voor de formele geldigheid van de akten waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig wordt gemaakt alsook de regels inzake de bevoegdheid van dat gerecht inachtgenomen zijn;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorzieningen;
Veroordeelt eiser in de kosten.