Hof van Cassatie: Arrest van 16 Juni 1999 (België). RG P981363F

Datum :
16-06-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19990616-8
Rolnummer :
P981363F

Samenvatting :

Het exploot van verzet is een proceshandeling waarbij de verzetdoende partij, enerzijds, haar verzet ter kennis brengt van de tegenpartij en, anderzijds, de zaak bij de rechtbank aanhangig maakt, maar is geen conclusie die voor de feitenrechter genomen wordt; laatstgenoemde hoeft bijgevolg niet te antwoorden op verweermiddelen die alleen in het exploot van verzet worden aangevoerd.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel:
Overwegende dat eiseres in het exploot van verzet betoogde dat zij had gehandeld onder de fysieke en morele dwang van haar echtgenoot, wiens uiterst gewelddadig gedrag werd vastgesteld en beklemtoond door de Correctionele Rechtbank te Aarlen en door het Hof van Beroep te Luik;
Dat evenwel uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiseres dat verweermiddel heeft aangevoerd tijdens het voor het hof van beroep op tegenspraak gevoerde debat;
Overwegende dat het exploot van verzet een proceshandeling is waarbij de verzetdoende partij, enerzijds, haar verzet aan de tegenpartij betekent en, anderzijds, de zaak bij de rechtbank aanhangig maakt, maar geen conclusie is die voor de feitenrechter genomen wordt;
Dat de rechter, bij gebrek aan conclusie, de schuldigverklaring van de beklaagde regelmatig met redenen omkleedt, wanneer hij het in de bewoordingen van de wet omschreven feit bewezen verklaart;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het onderzoek van het middel het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.