Hof van Cassatie: Arrest van 17 Maart 1981 (België). RG 6600

Datum :
17-03-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810317-7
Rolnummer :
6600

Samenvatting :

Op de voorziening met toepassing van art. 441 Sv. door de procureur-generaal ingesteld tegen een arrest van het hof van assisen tot veroordeling van de beschuldigde, vernietigt het Hof dat arrest en verwijst de zaak naar een ander hof van assisen, wanneer uit de stukken van de voor het hof van assisen gevoerde rechtspleging niet is af te leiden dat de gezworenen de bij art. 312 Sv. op straffe van nietigheid voorgeschreven eed hebben afgeleid <1> <2>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.