Hof van Cassatie: Arrest van 17 Oktober 1972 (België)

Datum :
17-10-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19721017-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Artikel 6-3, letter a, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, getekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wetgevende akte van 13 mei 1955, naar luid waarvan elke beklaagde het recht heeft om onverwijld, in een taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, brengt niet de verplichting mee om aan de beklaagde tegelijkertijd als de hem betekende dagvaarding om te verschijnen hiervan een vertaling te geven in de taal die hij verstaat; om deze bepaling na te komen volstaat het dat de verdachte zodanig op de hoogte wordt gesteld, dat hij in staat is zijn verdediging te verzekeren.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.