Hof van Cassatie: Arrest van 18 Augustus 1970 (België)

Datum :
18-08-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19700818-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De echtgenoot die door een beslissing, waartegen geen hoger beroep of verzet meer openstaat, veroordeeld werd om aan zijn echtgenote een globale uitkering tot onderhoud te betalen voor haar en de kinderen uit het huwelijk, en die gedurende meer dan twee maanden in gebreke blijft de termijnen ervan te kwijten, overtreedt artikel 391bis van het Strafwetboek; de omstandigheid dat sommige kinderen hun meerderjarigheid hebben bereikt en dat de echtgenoot een aanvraag om vermindering van de uitkering had kunnen indienen, stelt hem niet vrij van de verplichting verder de beslissing uit te voeren die het bedrag ervan heeft vastgesteld.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.