Hof van Cassatie: Arrest van 18 Augustus 1983 (België). RG 3112

Datum :
18-08-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830818-4
Rolnummer :
3112

Samenvatting

De vormvoorschriften van art. 97 Sv. voor de betekening van het bevel tot aanhouding zijn noch substantieel noch voorgeschreven op straffe van nietigheid; het verzuim daarvan en met name het niet-vermelden van de dagtekening op het aan de verdachte afgegeven afschrift van het aanhoudingsbevel brengt slechts nietigheid van de betekening en onwettigheid van de door de rechter bevolen aanhouding mee als daardoor het recht van verdediging is miskend of de aanhoud willekeurig is geworden.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.