Hof van Cassatie: Arrest van 18 December 1970 (België)

Datum :
18-12-1970
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19701218-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Ingeval de curator van het faillissement een in pand gegeven goed verkoopt, wordt het uit de zekerheid voortvloeiend recht van voorrang op de verkoopprijs overgedragen; hieruit volgt dat de aan de curator bepaalde prijs met dit recht van voorrang bezwaard blijft niet alleen ten aanzien van de hoofdsom, maar ook ten aanzien van de interesten ervan, tot op de dag van de betaling. (Wet van 18 april 1851 op het faillissement, art. 451.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.