Hof van Cassatie: Arrest van 19 Juli 1993 (België). RG P930928N

Datum :
19-07-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930719-2
Rolnummer :
P930928N

Samenvatting :

De bijzondere motiveringsplicht bepaald bij art. 195 Sv. is niet van toepassing op de rechtspleging voor het hof van assisen.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, namelijk :
1) het arrest op 17 november 1992 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling,
2) het arrest nummer 6054, op 27 mei 1993 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen,
3) het arrest nummer 6055, op 27 mei 1993 gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Oost-Vlaanderen;
Gelet op de namens eiser neergelegde memorie waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het vierde middel :
Overwegende dat het de procureur-generaal niet verboden is tijdens zijn rekwisitorium betreffende de schuld, te spreken over de straf en voorlezing te geven van artikelen van het Strafwetboek;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het achtste middel :
Overwegende dat de bijzondere motiveringsplicht bepaald bij artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering niet van toepassing is op de rechtspleging voor het hof van assisen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.