Hof van Cassatie: Arrest van 19 September 1983 (België). RG 86/245

Datum :
19-09-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830919-6
Rolnummer :
86/245

Samenvatting

Het beginsel van artikel 1134 B.W. dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, verbiedt een partij misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst haar toekent. Wanneer een partij een contractueel recht uitsluitend uitoefent in haar eigen belang, kan de wederpartij rechtsmisbruik aanvoeren indien het opgeleverde voordeel in wanverhouding staat tot het die wederpartij berokkende nadeel.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.