Hof van Cassatie: Arrest van 2 Oktober 1968 (België)

Datum :
02-10-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681002-2
Rolnummer :

Samenvatting :

In artikel 20, 1°, van de wet van 16 december 1851 op de herziening van het hypotheekrecht worden de termen "huis" en "hoeve" slechts enontiatief gebruikt. Daar de tekst algemeen is, is hij toepasselijk op de schuldvorderingen wegens huren of pachten betreffende elk onroerend goed en dus ook op de schuldvorderingen, ook al worden ze "vergoedingen" genoemd, verschuldigd ter uitvoering van een huurovereenkomst van een groeve.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.