Hof van Cassatie: Arrest van 20 Juni 1969 (België)

Datum :
20-06-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690620-1
Rolnummer :

Samenvatting :

Niet wettelijk verantwoord is het vonnis dat in rechte beslist dat, wegens niet-inachtneming van de door de wet voor het getuigenverhoor gestelde vereisten, attesten en verklaringen niet kunnen dienen om de omstandigheden van een ongeval te bewijzen, zonder na te gaan of uit deze stukken geen bewijs door vermoedens, in de zin van artikel 1363 van het Burgerlijk Wetboek, kon worden afgeleid.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.