Hof van Cassatie: Arrest van 20 Oktober 1980 (België)

Datum :
20-10-1980
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19801020-2
Rolnummer :

Samenvatting

Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van de Hoge Militieraad die het verzoek tot ontheffing, wegens uitzonderlijke redenen, van het verval van een te laat ingediende aanvraag om uitstel of vrijlating van dienst op morele grond verwerpt, wanneer uit de redengeving blijkt dat de Hoge Militieraad op de aangevoerde redenen in aanmerking heeft genomen en onderzocht heeft of de aangehaalde feiten en omstandigheden van die aard zijn dat de ingeroepen redenen uitzonderlijk zijn in de zin van art. 20, alinéa 3, Dienstplichtwet <1>.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.