Hof van Cassatie: Arrest van 21 December 1994 (België). RG P940966F

Datum :
21-12-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941221-2
Rolnummer :
P940966F

Samenvatting :

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft gezag van gewijsde in zoverre zij de feiten bewezen verklaart en uitspraak doet over de kosten alsook, in voorkomend geval, over de teruggaven of verbeurdverklaringen, en over de eventuele burgerlijke rechtsvordering. (Art. 18 Probatiewet).

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1994 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter op onaantastbare wijze oordeelt of de voor hem gebrachte feiten en die waarvoor reeds bij een vroegere beslissing een straf was opgelegd wegens eenheid van opzet één enkel strafbaar feit opleveren;
Dat in zodanig geval, de rechter wegens het gezag van gewijsde van de vorige beslissing niet bevoegd is om kennis te nemen van de voor hem gebrachte feiten;
Overwegende dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gezag van gewijsde verkrijgt bij het verstrijken van de gewone voorzieningstermijnen, in zoverre zij de feiten bewezen verklaart en uitspraak doet over de kosten alsook, in voorkomend geval, over de teruggaven of verbeurdverklaringen, en over de eventuele burgerlijke rechtsvordering;
Overwegende dat het bestreden arrest beslist dat de voor het hof van beroep gebrachte feiten één enkel strafbaar feit opleveren met andere feiten waarover reeds op 18 februari 1993 een arrest was gewezen, waarbij de opschorting van de uitspraak van de veroordeling voor een duur van drie jaar was bevolen mits twee probatievoorwaarden werden nageleefd;
Overwegende dat het bestreden arrest, nu het met toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek, zoals het ten tijde van de feiten van kracht was, beslist dat het gezag van gewijsde van die beslissing nieuwe vervolgingen in de weg staat, naar recht is verantwoord;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door de feitenrechters of voor het onderzoek ervan eist dat het Hof die gegevens nagaat, terwijl het daartoe niet bevoegd is;
Dat geen onderdeel kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Laat de kosten ten laste van de Staat.