Hof van Cassatie: Arrest van 21 Juni 1968 (België)

Datum :
21-06-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19680621-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De commissionair-expediteur die, naar luid van artikel 1993 van het Burgerlijk Wetboek, aan zijn opdrachtgever rekenschap dient te geven van de uitvoering van zijn opdracht, kan niettemin, zonder zijn hoedanigheid van commissionair te verliezen, met hem een globale vervoerprijs bedingen, dit is een forfaitaire prijs, die ook zijn winst behelst, en aan de vervoerder opdracht geven aan voornoemde opdrachtgever de globaal bedongen prijs aan te rekenen en zijn rekening van commissionair-expediteur met het vrachtverschil te crediteren.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.