Hof van Cassatie: Arrest van 21 Maart 1974 (België)

Datum :
21-03-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740321-5
Rolnummer :

Samenvatting :

Onder de werking van de gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en het Verdrag tussen Belgie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland, te Londen op 27 maart 1953 ondertekend en goedgekeurd bij de wet van 7 januari 1954, waren aan de bedrijfsbelasting niet onderworpen de huurgelden van de verhuring van een in Belgie gelegen onroerend goed, dat eigendom was van een handelsvennootschap naar Engels recht, " verblijvend in het Verenigd Koninkrijk ", die in Belgie geen enkele nijverheids-, handels- of landbouwbedrijvigheid uitoefende, onder meer door middel van een daar gevestigde vaste inrichting; de inkomsten van een dergelijk onroerend goed waren aan de grondbelasting onderworpen. ( Hierboven genoemd verdrag, art. III, en gecoordineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, artt. 2, 4 en 11. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.