Hof van Cassatie: Arrest van 21 November 1994 (België). RG S940055N

Datum :
21-11-1994
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941121-1
Rolnummer :
S940055N

Samenvatting :

Het arrest stelt vast dat de dagvaarding van 4 mei 1993 vermeldt : "Overwegende dat (eiser) overeenkomstig de wet van 19.3.1991 (verweerder) bij deze ontslaat om de volgende redenen" en dat daarin van de rechtbank wordt gevraagd "te beslissen dat (verweerder) terecht door (eiseres) om dringende redenen door huidige dagvaarding ontslaan werd". Door daaruit af te leiden dat "ondubbelzinnig blijkt dat (eiseres) de bedoeling had door middel van deze dagvaarding (verweerder) te ontslaan" en de rechtbank "verzocht te beslissen dat (verweerder) terecht ontslagen werd", geeft het arrest van de dagvaarding een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskent. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.