Hof van Cassatie: Arrest van 21 Oktober 1977 (België)

Datum :
21-10-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771021-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Luidens artikel 26, 1., van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren, gewijzigd bij artikel 66 van de wet van 15 juli 1970, bedraagt de termijn om een voorziening in te dienen tegen een beslissing van een raad van beroep van de Orde één maand vanaf de kennisgeving van de beslissing (1).

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.