Hof van Cassatie: Arrest van 23 April 1981 (België). RG 6465

Datum :
23-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810423-2
Rolnummer :
6465

Samenvatting :

De wet van 3 jan. 1958 betreffende de cessies en inpandgevingen van schuldvorderingen op de Belgische Staat uit hoofde van werken en leveringen is enkel toepasselijk op de werken en leveringen voor rekening van de Staat; de uitvoering van werken voor andere openbare instellingen, o.m. voor de gemeenten en provinciën, kan niet worden gelijkgesteld met de uitvoering van werken voor rekening van de Staat, ook niet wanneer die werken werden gesubsidieerd door de Staat, die uiteindelijk de financiële last ervan volledig of gedeeltelijk draagt <1>.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.