Hof van Cassatie: Arrest van 24 April 1974 (België)

Datum :
24-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740424-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Het verlenen van uitstel of vrijlating van dienst, onder meer als kostwinner van zijn vader en moeder of van andere bij artikel 10, par. 1, 1., van de gecoordineerde dienstplichtwetten bedoelde personen, is, onder het voorbehoud van het bij artikel 11 van dezelfde wetten bepaalde geval, afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de dienstplichtige de bij dit artikel 10, par. 1, 1., bepaalde voorwaarden reeds vervulde voor het verstrijken van de termijn waarin de aanvraag om uitstel of vrijlating van dienst moet worden ingediend.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.