Hof van Cassatie: Arrest van 24 December 1971 (België)

Datum :
24-12-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19711224-2
Rolnummer :

Samenvatting :

De vijfjarige verjaring ingesteld bij artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek voor de termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud is niet van toepassing op de rechtsvordering van de schuldeiser van een dergelijke uitkering tegen de onderhoudsplichtige en strekkende eensdeels tot de vereffening en de verdeling van een nalatenschap, waarbij de onderhoudsplichtige is betrokken, en anderdeels tot de aanwending van zijn aandeel in de nalatenschap tot waarborg van de schuldvordering nopens het onderhoudsgeld.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.