Hof van Cassatie: Arrest van 24 December 1979 (België)

Datum :
24-12-1979
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19791224-2
Rolnummer :

Samenvatting :

Voor de berekening van zijn pensioen van zelfstandige kan een zaakvoerder van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid gelijkstelling van een periode van ziekte of invaliditeit met een periode van beroepsarbeid alleen bekomen indien hij de kosteloosheid van zijn mandaat van zaakvoerder bewijst aan de hand van de statuten van de vennootschap of van de beslissing van het orgaan dat de vergoedingen van de mandatarissen vaststelt. (Art. 2 K.B. 19 dec. 1967; artt. 28, alinéa 3, en 29, alinéa 1, K.B. 22 dec. 1967.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.