Hof van Cassatie: Arrest van 24 Juni 1969 (België)

Datum :
24-06-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19690624-1
Rolnummer :

Samenvatting :

De omstandigheid dat de natuurlijke persoon die de belasting op de bedrijfsinkomsten verschuldigd is geen belastingaangifte heeft gedaan en ambtshalve werd belast rechtvaardigt op zichzelf de weigering niet van elke vermindering voor aftrek van het gedeelte der winsten of baten dat mag worden beschouwd als te zijn toegekend aan de echtgenoot, die de belastingplichtige in de uitoefening van zijn bedrijfsactiviteit werkelijk helpt. (Wetboek van de inkomstenbelastingen, art. 63, alinéa 1, 2°.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.