Hof van Cassatie: Arrest van 24 Juni 1981 (België). RG 1620

Datum :
24-06-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810624-3
Rolnummer :
1620

Samenvatting :

Indien de schade van de rechtverkrijgenden van een bij ongeval gedode wegens het verlies van zijn bedrijfsinkomsten wordt berekend op grond van zijn brutoloon, zonder aftrek van de lasten ervan, kan het deel van die inkomsten, waaruit de rechtverkrijgenden een voordeel haalden, daarvoor enkel in aanmerking komen indien de feitenrechter vaststelt dat het bedrag van de lasten die zij op de hun toe te kennen vergoeding te dragen zullen hebben, even groot is als dat van de lasten die het loon van het slachtoffer bezwaarden <1>. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.