Hof van Cassatie: Arrest van 24 Maart 1992 (België). RG 5063

Datum :
24-03-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19920324-1
Rolnummer :
5063

Samenvatting :

De appelrechters kunnen niet, onder eenstemmigheid, de duur van het door de eerste rechter verleende uitstel van tenuitvoerlegging van de straf verlengen, zelfs indien zij de door de eerste rechter uitgesproken straf handhaven.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1990 op verzet gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Overwegende dat het beroepen vonnis eiser wegens de tegen hem bewezen verklaarde feiten veroordeelde tot een gevangenisstraf van acht maanden, met uitstel van uitvoering voor een termijn van drie jaar en een geldboete van vierhonderd frank met opdeciemen, of een maand vervangende gevangenisstraf;
Overwegende dat bij arrest van 7 juni 1990 bij verstek, de appelrechters het beroepen vonnis tenietdeden, de zaak aan zich trokken en eiser wegens dezelfde bewezen feiten met eenparige stemmen veroordeelden tot een gevangenisstraf van acht maanden, met uitstel van uitvoering voor een termijn van vijf jaar voor de helft ervan, en een geldboete van vierhonderd frank met opdeciemen, of 15 dagen vervangende gevangenisstraf;
Overwegende dat de appelrechters bij het bestreden arrest eisers verzet tegen het voormelde verstekarrest ontvangen, het beroepen vonnis vernietigen en, uitspraak doende in eerste en laatste aanleg, eiser voor steeds dezelfde bewezen vermengde feiten veroordelen tot een gevangenisstraf van acht maanden, met uitstel van uitvoering voor een termijn van vijf jaar, en een geldboete van 400 frank met opdeciemen, of 15 dagen vervangende gevangenisstraf;
Overwegende dat deze straf zwaarder is dan de door het beroepen vonnis aan eiser opgelegde straf, nu met behoud van de uitgesproken straf de voor de uitvoering van de uitgesproken hoofdgevangenisstraf verleende uitsteltermijn wordt verlengd;
Overwegende dat het arrest dat op het verzet van de beklaagde een straf uitspreekt die lichter is dan de straf die bij verstek werd uitgesproken maar zwaarder dan de door het beroepen vonnis opgelegde straf met eenparige stemmen van de appelrechtes moet worden gewezen; dat daaraan niets afdoet de omstandigheid, enerzijds, dat de appelrechters het beroepen vonnis tenietdoen en bij wege van een nieuwe beschikking uitspraak doen, anderzijds, dat het verstekvonnis met eenparigheid van stemmen werd gewezen;
Overwegende dat het bestreden arrest, nu niet wordt vastgesteld dat het met eenparige stemmen van al de leden van het hof uitspraak doet, artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.