Hof van Cassatie: Arrest van 25 Februari 1971 (België)

Datum :
25-02-1971
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19710225-4
Rolnummer :

Samenvatting :

De toepassing van de artikelen 35, alinéa 1, lid 3, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen en 93, alinéa 1, 3°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen die de aanslagregeling bepalen waaraan onderworpen zijn de bezoldigingen waarvan de uitbetaling of de toekenning, wegens het bestaan van een geschil, slechts heeft plaatsgehad na het verstrijken van het jaar of het belastbaar tijdperk waarop ze betrekking hebben, is niet onderworpen aan de voorwaarde dat dit geschil slechts is beëindigd door een rechterlijke of scheidsrechterlijke beslissing.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.