Hof van Cassatie: Arrest van 25 November 1969 (België)

Datum :
25-11-1969
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19691125-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Een juiste toepassing van artikel 74ter van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen wordt gemaakt door het arrest dat beslist dat deze wetsbepaling vereist enerzijds dat de belastingplichtige gedingvoerende partij is geweest in een rechtsvordering waarvan het voorwerp door het bestaan van inkomsten beïnvloed wordt en die uitwijst dat die partij, in de loop van één der vijf jaar voor dat van het instellen van de vordering, haar inkomsten geheel of ten dele bewimpeld heeft of verzuimd heeft aan te geven, en anderzijds dat de rechtsvordering ingesteld wordt binnen vijf jaar vanaf de bewimpeling, maar niet dat de belastingplichtige de hoedanigheid van gedingvoerende partij in deze rechtsvordering heeft verkregen binnen vijf jaar vanaf de bewimpeling.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.