Hof van Cassatie: Arrest van 25 Oktober 1994 (België). RG P930674N

Datum :
25-10-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19941025-1
Rolnummer :
P930674N

Samenvatting :

Het Hof slaat geen acht op middelen die worden aangevoerd in akten van betekening van de voorziening. (Artt. 420bis en 422 Sv.).

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 8 april 1993 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op middelen die worden aangevoerd in akten van betekening van de voorziening;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat eiser geen middel regelmatig aanvoert;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
1. van Monique Vinck :
Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is;
2. van Armand Stichelbaut :
Overwegende dat eiser geen middel regelmatig aanvoert;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.