Hof van Cassatie: Arrest van 26 Januari 1993 (België). RG 5903

Datum :
26-01-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930126-13
Rolnummer :
5903

Samenvatting :

De rechter die vaststelt dat de verzetdoende partij niet is verschenen toen de zaak werd opgeroepen en behandeld op de terechtzitting waarvoor was gedagvaard, kan het verzet wettelijk ongedaan verklaren ook indien de eiser in verzet in de loop van die terechtzitting zou zijn aangekomen. ( Art. 208 Wetboek van Strafvordering. )

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1991 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Wat het derde en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende (...) dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat eiser bij exploot van gerechtsdeurwaarder van 3 juni 1991 verzet heeft gedaan tegen een vorig arrest, bij verstek gewezen, met dagvaarding op de terechtzitting van 20 juni 1991 "te negen uur voormiddag" en dat hij op die terechtzitting noch in persoon noch door vertegenwoordiger is verschenen toen de zaak werd opgeroepen en behandeld;
Overwegende dat de appelrechters bijgevolg de zaak wettelijk en zonder miskenning van het recht van verdediging bij verstek konden behandelen en dat zij met de in het middel weergegeven consideransen van het arrest die vaststellen dat eiser, verzetdoende partij, niet is verschenen, hun beslissing waarbij zij zijn verzet ongedaan verklaren, regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden; dat daaraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat eiser in de loop van de terechtzitting zou zijn aangekomen;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen; ...