Hof van Cassatie: Arrest van 26 Oktober 1995 (België). RG C940168N

Datum :
26-10-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19951026-7
Rolnummer :
C940168N

Samenvatting :

Geen wet in de zin van art. 608 Ger.W. is de Wet van 8 september 1983 houdende de goedkeuring van het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zaïre, gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Kinshasa op 19 juni 1971, houdende regeling van sommige vorderingen betreffende hetzij de overeenkomsten van 6 februari 1965, hetzij door deze niet geregelde aangelegenheden, nu dat akkoord geen normatieve draagwijdte heeft.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1992 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Wat het
tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 september 1983 die het op 19 juni 1971 gesloten akkoord tussen België en de Republiek Zaïre betreffende bepaalde goederen en rechten van Zaïre bekrachtigt, geen wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat dit akkoord geen normatieve draagwijdte heeft en evenmin een wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.