Hof van Cassatie: Arrest van 27 Oktober 1999 (België). RG P990715F

Datum :
27-10-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19991027-9
Rolnummer :
P990715F

Samenvatting :

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek mag er, tijdens een regelmatig verrichte huiszoeking, een opgenomen cassette van een antwoordapparaat in beslag genomen worden.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 15 april 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering
1. waarbij hij vrijgesproken wordt van de telastleggingen D 15 en E 19:
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
2. waarbij hij veroordeeld wordt wegens de overige, hem ten laste gelegde feiten:
Overwegende dat het middel, in zoverre het afgeleid is uit de schending van de artikelen 111.2° en 4° en 112 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, maar niet opgeeft in hoeverre het bestreden arrest die bepalingen schendt, niet ontvankelijk is wegens onnauwkeurigheid;
Overwegende, voor het overige, dat artikel 111.1°, van de voormelde wet van 21 maart 1991, thans artikel 109, ter, D, 1°, van die wet, ten gevolge van de wijziging ervan bij de wet van 19 december 1997, bepaalt dat het iedereen, zelf of door toedoen van een derde, verboden is met bedrieglijk opzet kennis te nemen van het bestaan of de inhoud van met telecommunicatie overgebrachte tekens, seinen, geschriften, beelden, klanken of gegevens van alle aard, die herkomstig zijn van en bestemd zijn voor andere personen; dat die bepaling niet verbiedt om, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, een opgenomen cassette van een antwoordapparaat in beslag te nemen tijdens een overeenkomstig de artikelen 87 en 88 van het Wetboek van Strafvordering regelmatig verrichte huiszoeking;
Overwegende overigens, dat de artikelen 90 ter tot 90 decies van het Wetboek van Strafvordering alleen van toepassing zijn op het afluisteren, kennisnemen en opnemen van prive-communicatie en -telecommunicatie tijdens de overbrenging ervan; dat de kennisneming of inbeslagneming van de opnamen van communicatie en telecommunicatie, na de overbrenging ervan, niet binnen het toepassingsgebied van die wet vallen;
Dat, wat dat betreft, het middel faalt naar recht;
Overwegende, ten slotte, dat artikel 8.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden weliswaar aan eenieder het recht geeft op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, maar dat artikel 8.2 van het Verdrag hieraan toevoegt dat geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dat recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
Overwegende dat een overeenkomstig de nationale wet regelmatig bevolen huiszoeking een bij artikel 8.2 van het Verdrag toegestane inmenging van het openbaar gezag is;
Dat, bijgevolg, de inbeslagneming en de kennisneming van de inhoud van een opgenomen cassette van een antwoordapparaat, in het kader van een door de onderzoeksrechter of op zijn bevel regelmatig verrichte huiszoeking, artikel 8 van het Verdrag niet schendt;
Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door verweerster tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.