Hof van Cassatie: Arrest van 28 Januari 1983 (België). RG 3143

Datum :
28-01-1983
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19830128-2
Rolnummer :
3143

Samenvatting :

De bepaling van art. 4, b, 1°, van de belastingverordening van 29 december 1944 van de provincie Oost-Vlaanderen op het tewerkgesteld personeel, luidens welke van belasting zijn vrijgesteld, onder meer, de werklieden en bedienden van de als van openbaar nut erkende lichamen, brengt mee dat een krachtens de artikelen 2, 3 en 6 van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen erkend en toelagen ontvangend ziekenhuis, geëxploiteerd door een vereniging zonder winstoogmerken, kan worden beschouwd als een van openbaar nut erkend lichaam in de zin van de voormelde bepaling.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.