Hof van Cassatie: Arrest van 29 November 1977 (België)

Datum :
29-11-1977
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19771129-6
Rolnummer :

Samenvatting

De bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van een koninklijk besluit tot goedkeuring van een gemeentelijke bouwverordening, ingevolge de artikelen 60 en 61 van de wet van 29 maart 1962 op de stedebouw en de ruimtelijk ordening, gewijzigd bij artikel 18 van de wet van 22 december 1970, moet nu zij uit haar aard tot openbaar niet strekt, om verbindend te zijn, geschieden op een wijze als bepaald in lid 4 en 5 van artikel 56 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken. ( Art. 129 Grondwet en art. 56 gecoördineerde wetten van 18 juli 1966. )

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.