Hof van Cassatie: Arrest van 3 Februari 1978 (België). RG 197

Datum :
03-02-1978
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19780203-3
Rolnummer :
197

Samenvatting :

Wanneer, enerzijds, volgens de algemene verkoopsvoorwaarden vertraging in de levering geen recht geeft op schadevergoeding, behoudens bijzondere overeenkomst dienaangaande, en, anderzijds, de partijen bij de bestelling een bepaalde datum voor de levering hebben bedongen, kan de rechter, zonder dat hij aan de vermelding van die leveringstermijn verkeerde rechtsgevolgen toekent, beslissen dat de partijen door die bijkomende clausule van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn afgeweken en dat dan ook schadevergoeding wegens vertraging in de levering kan worden gevorderd (1). ( Art. 1134 B.W. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.