Hof van Cassatie: Arrest van 3 Mei 1967 (België)

Datum :
03-05-1967
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19670503-6
Rolnummer :

Samenvatting :

Het eigen recht tegen de verzekeraar, dat ingevoerd is door artikel 6 van de wet van 1 juli 1956 ten voordele van de benadeelde persoon, hangt af van het bestaan van een verzekering op het ogenblik van het ongeval, doch de verzekeraar kan, zolang artikel 13 van bedoelde wet niet van kracht is, aan de benadeelde persoon die een rechtstreekse vordering instelt slechts tegenwerpen dat het contract ontbonden of geschorst werd voordat het ongeval plaatshad, op voorwaarde dat deze ontbinding of schorsing blijkt ofwel uit een akkoord met de verzekerde, ofwel uit een rechterlijke beslissing; het akkoord met de verzekerde kan blijken uit een bepaling van het verzekeringscontract zelf.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.