Hof van Cassatie: Arrest van 30 Mei 1991 (België). RG 9007

Datum :
30-05-1991
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19910530-8
Rolnummer :
9007

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is de voorziening in cassatie die is ingesteld, bij een ter griffie van het Hof ingediend verzoekschrift, dat niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend. ( Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek. )

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 november 1989 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, dat uitspraak doet over een vordering tot vergoeding van de twee eerste eiseressen en van de rechtsvoorganger van de derde en vierde eiseres, wegens de aansprakelijkheid van de verweerders voor het laattijdig verlenen van een verkavelingsvergunning; Over het door de tweede en derde verweerder tegen de voorziening opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid, hierin bestaande dat het cassatieverzoekschrift niet door een advocaat bij het Hof is ondertekend : Overwegende dat het cassatieverzoekschrift niet door een advocaat bij het Hof is ondertekend, als ter zake in artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, maar door Mr. Jacques de Suray, advocaat bij de balie te Brussel; Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is; Overwegende dat de voorziening, om dezelfde redenen, eveneens niet ontvankelijk is in zoverre zij tegen de stad Luik, eerste verweerster, is gericht; Om die redenen, zonder acht te slaan op de memorie van wederantwoord en op het stuk dat ter griffie is neergelegd zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de kosten.