Hof van Cassatie: Arrest van 31 Augustus 1999 (België). RG P991096F

Datum :
31-08-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19990831-1
Rolnummer :
P991096F

Samenvatting :

Het cassatieberoep dat, voor de eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van het hof van beroep dat de beschikking van de correctionele rechtbank bevestigt, is niet ontvankelijk, wanneer voornoemd arrest, zonder uitspraak te doen noch over een geschil inzake bevoegdheid, noch met toepassing van de art. 135 en 235bis Sv., noch over het aansprakelijkheidsbeginsel, het verzoek van de beklaagde om de zaak naar een kamer met drie rechters te verwijzen, niet ontvankelijk verklaart.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 15 juli 1999 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Overwegende dat het arrest bevestiging inhoudt van de beschikking van 4 juni 1999 van de Correctionele Rechtbank te Brussel, waarbij eisers verzoek om de zaak naar een kamer met drie rechters te verwijzen niet ontvankelijk is verklaard;
Overwegende dat een dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering en noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van voornoemd wetboek noch over het aansprakelijkheidsbeginsel uitspraak doet;
Dat de voorziening vóór de eindbeslissing is ingesteld en derhalve niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
zonder acht te slaan op de memorie van eiser, die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening;
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.