Hof van Cassatie: Arrest van 4 April 1974 (België)

Datum :
04-04-1974
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19740404-1
Rolnummer :

Samenvatting

Artikel 9, lid 2, 3., van het koninklijk besluit van 28 december 1972 tot vaststelling van de regelen betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde van geneesheren, naar luid waarvan de akte van kandidaatstelling voor de provinciale raad van de Orde van geneesheren het lidmaatschap - gewoon of plaatsvervangend - waarnaar gesolliciteerd wordt, moet vermelden, betekent dat de kandidaat in de akte van kandidaatstelling moet zeggen in welke hoedanigheid, hetzij als gewoon lid, hetzij als plaatsvervangend lid, hij zich kandidaat stelt, en heeft niet tot doel een kandidaatstelling in die twee hoedanigheden tegelijk uit te sluiten.

Arrest

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.