Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1995 (België). RG P941352F

Datum :
04-01-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950104-9
Rolnummer :
P941352F

Samenvatting :

Niet ontvankelijk is het verhaal op de rechter wanneer het verzoekschrift niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op de op 18 oktober 1994 en 16 november 1994 ter griffie van het Hof neergelegde verzoekschriften waarin verzoeker klacht indient tegen een aantal personen, verklaart verhaal te nemen op de Correctionele Rechtbank te Doornik en "akte neemt van zijn gewettigde verdenking tegen de rechtscolleges van Doornik en Bergen" waaraan hij de onttrekking van de zaak vordert;
Overwegende dat het belang van een goede rechtsbedeling vereist dat de zaken nrs. P.94.1349.F en P.94.1352.F betreffende de vervolgingen die tegen verzoeker zijn ingesteld in de zaken met de nrs. 299803289 en 430804988/93 in de notities van het parket te Doornik zouden worden gevoegd;
Overwegende dat, in zoverre verzoeker bij het Hof rechtstreeks aangifte wil doen van de misdaden of wanbedrijven, de fouten of de misslagen die de magistraten van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik en van het hof van beroep, de procureur des Konings, de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen en bepaalde politiemensen zouden hebben begaan naar aanleiding van de tegen hem ingestelde vervolgingen, het verzoekschrift niet ontvankelijk is, nu het beschuldigingen bevat waarvan de gegrondheid niet door het Hof kan worden onderzocht;
Overwegende voor het overige dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik, zitting houdende in correctionele zaken, bij het op tegenspraak gewezen vonnis van 6 oktober 1994 waartegen geen hoger beroep is ingesteld, uitspraak gedaan heeft over de vervolgingen die tegen verzoeker in de zaken met de parketnotitienrs. 200803289 en 439804988/93 zijn ingesteld;
Overwegende dat, nu die zaken onttrokken zijn aan de Correctionele Rechtbank te Doornik en ze niet bij het hof van beroep aanhangig gemaakt zijn, de verzoekschriften doelloos geworden zijn;
Overwegende ten slotte dat het op 16 november 1994 ingediende verzoekschrift niet ontvankelijk is, inzoverre het strekt tot verhaal op de rechters van de Correctionele Rechtbank te Doornik, daar het niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie;
OM DIE REDENEN,
Gelet op de artikelen 483 tot 503, 542 tot 552 van het Wetboek van Strafvordering en 1140 tot 1144 van het Gerechtelijk Wetboek,
ongeacht de geschriften die op de griffie van het Hof zijn ingekomen op 2 januari 1995, dus buiten de termijn bepaald bij artikel 420bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering,
Voegt de zaken P.94.1349.F en P.94.1352.F;
Wijst de verzoeken af;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.