Hof van Cassatie: Arrest van 4 November 1968 (België)

Datum :
04-11-1968
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19681104-5
Rolnummer :

Samenvatting :

In zover het de bevoegdheid van de rechter om de dader van een overtreding van het wegverkeersreglement, die aan zijn persoonlijk toedoen is te wijten, vervallen te verklaren op grond van de te voren opgelopen veroordelingen wegens overtredingen van bedoeld wegverkeersreglement, onderwerpt aan voorwaarden die meer beperkend zijn dan de bepalingen van artikel 2-7 van de wet van 1 augustus 1899 dat het vervangt, is artikel 1, e, alinéa 1, van de wet van 11 juli 1967, krachtens het beginsel dat gehuldigd wordt in artikel 2, lid 2, van het Strafwetboek, van toepassing op de feiten gepleegd voor en berecht na de inwerkingtreding ervan.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.