Hof van Cassatie: Arrest van 5 Juni 1972 (België)

Datum :
05-06-1972
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19720605-4
Rolnummer :

Samenvatting :

Wanneer de raadkamer met aanneming van verzachtende omstandigheden de beklaagde wegens een wanbedrijf naar de politierechtbank heeft verwezen en een vonnis wordt uitgesproken tot onbevoegdverklaring van de rechtbank op grond dat zich na de verwijzende beschikking een omstandigheid heeft voorgedaan, waardoor het feit door de wet met een zwaardere correctionele straf wordt gestraft, onderzoekt het Hof, waarbij een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied aanhangig is, of beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan en of de vaststelling van de feitenrechter juist blijkt; zo ja, dan vernietigt het Hof de beschikking en verwijst de zaak naar dezelfde, anders samengestelde raadkamer.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.