Hof van Cassatie: Arrest van 5 Mei 1993 (België). RG 414

Datum :
05-05-1993
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19930505-8
Rolnummer :
414

Samenvatting :

De op de burgerlijke rechtsvordering gewezen beslissing, die de zaak voor verdere behandeling naar de eerste rechter verwijst en die als zodanig door de burgerlijke partij in een middel wordt bestreden en tegenstrijdig is, zodat de strafrechter zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, is een eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv.; zij is onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep. (Art. 416 Sv.).

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 november 1992 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen;
Overwegende dat eiser in zijn middel aan het Hof de vraag voorlegt of de bestreden beslissing al dan niet een eindbeslissing is en dus of zijn cassatieberoep in de huidige stand van de rechtspleging ontvankelijk is;
Over het middel :
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de Politierechtbank te Bergen, bij vonnis van 8 januari 1992, waarbij ten aanzien van de huidige verweerster bij verstek en ten aanzien van de huidige eiser op tegenspraak uitspraak is gedaan over de burgerlijk belangen, verweerster veroordeeld heeft tot betaling van het provisioneel bedrag van 77 615 frank aan eiser en, alvorens verder recht te doen, een geneesheer-deskundige heeft aangewezen en de uitspraak over de overige punten van de vordering van de burgerlijke partij, de interesten en de kosten, heeft aangehouden;
Dat de Politierechtbank te Bergen, op het verzet van verweerster, bij het beroepen vonnis van 4 mei 1992, dat uitspraak deed over de burgerlijk belangen, heeft" beslist dat de rechtsvordering van de burgerlijke partij Michel Gontran geen bestaansreden meer had, aangezien de burgerlijke belangen volledig waren geregeld";
Dat de bestreden beslissing, op het hoger beroep van de burgerlijke partij, "het beroepen vonnis bevestigt met de enkele wijziging dat de reeds gestorte provisie moet worden afgetrokken, (eiser) veroordeelt in de kosten van het hoger beroep van het openbaar ministerie (...), de zaak voor verdere behandeling verwijst naar de eerste rechter";
Overwegende dat de appelrechters niet zonder de in het middel aangeklaagde tegenstrijdigheid, enerzijds, voormeld vonnis van 4 mei 1992 volgens hetwelk de civielrechtelijke vordering geen bestaansreden meer had heeft kunnen bevestigen en, anderzijds, "het beroepen vonnis heeft kunnen bevestigen met de enkele wijziging dat de reeds gestorte provisie moet worden afgetrokken" en de zaak voor verdere behandeling heeft kunnen verwijzen naar de eerste rechter;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Charleroi, zitting houdende in hoger beroep.