Hof van Cassatie: Arrest van 6 April 1981 (België). RG 6119

Datum :
06-04-1981
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19810406-10
Rolnummer :
6119

Samenvatting :

Wanneer een vraag in verband met de uitlegging van het EEG-Verdrag of van een akte van de instellingen van de Gemeenschap, inzonderheid de bepalingen van de verordening nr. 4 van 3 dec. 1958 strekkende tot uitvoering en aanvulling van de bepalingen van verordening nr. 3 van 25 sept. 1958 inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers, welke beide door de Raad van de Europese Economische Gemeenschappen zijn uitgevaardigd, voor het Hof van Cassatie is opgeworpen, is het Hof, in de regel, gehouden zich tot het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te wenden. ( Art. 177 EEG-Verdrag, goedgekeurd bij akte van de wetgevende macht op 2 dec. 1957. )

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.