Hof van Cassatie: Arrest van 6 Juni 1994 (België). RG M940008F

Datum :
06-06-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19940606-1
Rolnummer :
M940008F

Samenvatting :

Wanneer een aandoening, krachtens de tabel bij K.B. 5 nov. 1971, enkel bij een bepaalde graad of ernst ongeschiktheid voor de militaire dienst tot gevolg heeft, beoordeelt de herkeuringsraad zulks in feite en derhalve op onaantastbare wijze. (Art. 14, alinéa 3, Dienstplichtwet; art. 1 K.B. 5 nov. 1971.)

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op de bestreden beslissing, op 29 november 1993 gewezen door de herkeuringsraad van de provincie Brabant;
Over het middel : schending van artikel 14, alinéa alinéa 1 en 3, van de bij het koninklijk besluit van 30 april 1962 gecoordineerde dienstplichtwetten, van artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot vaststelling van de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid voor de militaire dienst van de dienstplichtigen evenals voor de dienst van de andere militairen en van het personeel van de rijkswacht, gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 1978 tot wijziging van voornoemd koninklijk besluit van 5 november 1971, vroeger genoemd:koninklijk besluit tot wijziging van de reglementering betreffende de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid voor de militaire dienst, de dienstnemingen en de wederdienstnemingen, van de punten 1, 2, 3, 4 en 5 van deel I "Algemeenheden" van de tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid voor de militaire dienst van de dienstplichtigen, evenals voor de dienst van de andere militairen en van het personeel van de rijkswacht,en die als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit van 5 november 1971, gewijzigd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 16 mei 1978, alsook van rubriek nr. 1213 van de tabel,
doordat eiser geschikt is bevonden voor de dienst op grond dat "uit het geneeskundig verslag van de door de diplomatieke of consulaire ambtenaar aangewezen geneesheer blijkt dat (eiser) lijdt aan een aandoening die vermeld staat in de bij het gewijzigde koninklijk besluit van 5 november 1971 gevoegde tabel van de ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de militaire dienst; dat de beide geneesheren van de raad van mening zijn dat na onderzoek van het medisch dossier is gebleken dat de betrokkene niet dermate aan de bovenvermelde aandoening lijdt dat hij volledig ongeschikt zou zijn voor de militaire dienst; dat de raad meent over voldoende gegevens te beschikken om terzake met kennis van zaken uitspraak te kunnen doen; dat de raad zich, na onderzoek van het medisch dossier, kan aansluiten bij de bevindingen van de twee geneesheren van de raad",
terwijl, eerste onderdeel, uit de bevindingen van het verslag van de geneesheren van de raad blijkt dat eiser leed aan een aandoening uit rubriek 1213 "aandoeningen van de wervelzuil" in de tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de militaire dienst, evenals voor de dienst van de andere militairen en van het personeel van de rijkswacht; de onder die rubriek vermelde aandoeningen, blijkens de vermeldingen in kolom 7, ongeschiktheid voor de dienst tot gevolg hebben; punt 5 van deel I "Algemeenheden" van die tabel immers vermeldt dat een kruis in kolom 7 duidt op ongeschiktheid, volgens de aanwijzingen in kolom 4; krachtens punt 3 van deel I "Algemeenheden" van die tabel, de inhoud van de tabel en de bijkomende preciseringen en onderrichtingen een gebiedend karakter hebben, zodat de herkeuringsraad, zodra hij vaststelt dat een dienstplichtige lijdt aan een aandoening die, volgens de vermeldingen van die tabel, ongeschiktheid tot gevolg heeft, niet bevoegd is om te oordelen of de dienstplichtige, in weerwil van die vaststelling, toch geschikt is voor de dienst; de bestreden beslissing, zodra zij uitdrukkelijk vaststelt dat "de aangevoerde aandoening vermeld staat in de bij het gewijzigde koninklijk besluit van 5 november 1971 gevoegde tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de militaire dienst", de aanvraag van verzoeker niet zonder alle in het middel vermelde bepalingen te schenden kan afwijzen op grond "dat de betrokkene evenwel niet dermate aan de aangevoerde aandoening lijdt dat hij volledig ongeschikt zou zijn voor de militaire dienst";
tweede onderdeel, het,afgezien van het verslag van de twee geneesheren van de raad, niet mogelijk is om aan de hand van de bestreden beslissing die vaststelt dat eiser leed aan een aandoening, vermeld in de bij het konin klijk besluit van 5 november 1971 gevoegde tabel der ziekten en lichaamsgebreken die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de militaire dienst, zonder evenwel de rubriek te preciseren waaronder die aandoening valt, na te gaan of de herkeuringsraad bevoegd was te oordelen over de geschiktheid van eiser voor de dienst en derhalve niet naar recht verantwoord is (schending van alle in het middel vermelde bepalingen):
Overwegende dat de bestreden beslissing verwijst naar het verslag van de twee geneesheren van de herkeuringsraad, naar de bevindingen waarvan de raad zich aansluit; dat uit het verslag blijkt dat de aandoening waaraan eiser lijdt vermeld staat in rubriek 1213 van de tabel, die als bijlage gevoegd is bij het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot vaststelling van de keuringscriteria inzake lichamelijke geschiktheid voor de militaire dienst;
Overwegende dat in rubriek 1213 onder kolom 7 een kruis staat dat, blijkens punt 5 van deel I, Algemeenheden van de tabel, duidt op "ongeschiktheid, volgens de aanwijzingen in kolom 4"; dat uit de aanwijzingen in kolom 4 van rubriek 1213 volgt dat de onder die rubriek vermelde aandoeningen enkel bij een bepaalde graad of ernst ongeschiktheid tot gevolg hebben;
Dat bijgevolg de herkeuringsraad in feite oordeelt of die aandoeningen aanleiding geven tot ongeschiktheid voor de militaire dienst;
Overwegende dat de herkeuringsraad de beslissing op de in het middel weergegeven gronden naar recht verantwoordt:
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening.