Hof van Cassatie: Arrest van 7 Januari 1975 (België)

Datum :
07-01-1975
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19750107-3
Rolnummer :

Samenvatting :

Daar artikel 5 van de wet van 20 april 1874, zoals het is gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 13 maart 1973, voorschrijft dat het onderzoeksgerecht, dat beslist de voorlopige hechtenis te handhaven, de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die dermate de openbare veiligheid raken dat ze de handhaving van de voorlopige hechtenis noodzakelijk maken, nauwkeurig moet omschrijven en de gegevens eigen aan de zaak of de persoonlijkheid van de verdachte moet vermelden, moet dit gerecht, op straffe van schending van genoemd artikel, antwoorden op de conclusie waarin o.a. wordt betwist dat dergelijke ernstige en uitzonderlijke omstandigheden bestaan.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.