Hof van Cassatie: Arrest van 8 Juni 2011 (België). RG P.11.0305.F

Datum :
08-06-2011
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-20110608-2
Rolnummer :
P.11.0305.F

Samenvatting :

De gewestelijke ambtenaar die de sanctie opgelegd heeft is partij in de zaak voor de correctionele rechtbank, waar hij het standpunt van de administratie heeft verdedigd, en is dus bevoegd om cassatieberoep in te stellen tegen het vonnis dat de administratieve geldboete die een overtreder is opgelegd ongedaan maakt (1). (1) Zie concl. O.M. in Pas., 2011, nr. ...

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

Nr. P.11.0305.F

DE AFGEVAARDIGD SANCTIONEREND AMBTENAAR van het operationeel directoraat-generaal landbouw, natuurlijke hulpbronnen en milieu van de Waalse Overheidsdienst, in de persoon van Serge Godfroid,

Mr. François T'Kint, advocaat bij het Hof van Cassatie,

tegen

FIRMENICH BELGIUM, naamloze vennootschap,

Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de correctionele rechtbank te Nijvel van 10 januari 2011, dat in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over een verzoekschrift van de verweerster tot betwisting van een haar door de eiser opgelegde administratieve geldboete.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

Afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

A. Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep

Aangezien de gewestelijke sanctionerende ambtenaar partij is in de zaak voor de correctionele rechtbank waar hij het standpunt van de administratie heeft verdedigd, heeft hij de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen het vonnis waarbij de administratieve geldboete die een overtreder is opgelegd ongedaan is gemaakt.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.

B. Het cassatieberoep

De artikelen 6 en 58, § 1, van het decreet van de Waalse Gewestraad van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning leggen met name de exploitant van een inrichting van klasse 1 of 2 de verplichting op om aan de specifieke normen te voldoen die de algemene en sectorale normen van de hem verleende milieuvergunning aanvullen.

Het feit dat die voorwaarden in strijd met het voormelde artikel 58, § 1, niet zijn nageleefd, is een overtreding overeenkomstig artikel 77 van het decreet. De verweerster was een administratieve geldboete opgelegd wegens het feit dat zij twee accidentele lozingen in de openbare riolering, die zij heeft verricht in strijd met paragraaf 4, tweede lid, van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 22 december 2000, waarbij het bedrijf gemachtigd wordt het industrieel afvalwater afkomstig van zijn instelling in de openbare riolering te lozen, niet heeft gemeld aan het Departement politie en controles van Charleroi.

Als specifieke aan de exploitant opgelegde voorwaarde, bepaalt bovengenoemde paragraaf 4 dat de vergunningsgerechtigde in geval van accidentele lozing onverwijld het bestuur daarvan in kennis moet stellen.

De in die bepaling vastgelegde waarschuwingsplicht is van toepassing op alle toevallige lozingen en hangt niet af van een overschrijding van de normen die de aard, de samenstelling of de hoeveelheid van de geloosde producten regelen.

Het vonnis spreekt de verweerster vrij op grond van het feit dat niet bewezen is dat de litigieuze accidentele lozingen een toepasselijke norm zouden overschrijden of buiten het toepassingsgebied zouden vallen van de bij het ministerieel besluit van 22 december 2000 verleende vergunning.

Het vonnis dat de waarschuwingsplicht onderwerpt aan een voorwaarde die niet in de vergunning is bepaald, schendt de wettelijke en reglementaire bepalingen die genoemde verplichting invoeren en de niet-nakoming ervan bestraffen.

Het middel is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden vonnis.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.

Veroordeelt de verweerster in de kosten.

Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Brussel, zitting houdend in laatste aanleg.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, afdelingsvoorzitter Frédéric Close, de raadsheren Pierre Cornelis, Gustave Steffens en Françoise Roggen, en in openbare rechtszitting van 8 juni 2011 uitgesproken door afdelingsvoorzitter ridder Jean de Codt, in aanwezigheid van advocaat-generaal Damien Vandermeersch, met bijstand van griffier Tatiana Fenaux.

Vertaling opgemaakt onder toezicht van afdelingsvoorzitter Etienne Goethals en overgeschreven met assistentie van afgevaardigd griffier Véronique Kosynsky.

De afgevaardigd griffier, De afdelingsvoorzitter,