Hof van Cassatie: Arrest van 8 Oktober 1981 (België). RG 13115

Datum :
08-10-1981
Taal :
Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19811008-11
Rolnummer :
13115

Samenvatting :

In het afschrift van het cassatieberoep dat aan verweerster is betekend ontbreekt een blad van het verzoekschrift. Het daaruit afgeleide middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep wordt als volgt verworpen : "Overwegende dat uit het afschrift van het aan verweerster betekende cassatieverzoekschrift blijkt dat een blad ontbreekt, dat over het middel van eiser handelde, en is vervangen door een blad uit een ander cassatieverzoekschrift dat met dit geschil niets te maken heeft; "Overwegende dat volgens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek zowel het afschrift als het origineel van het verzoekschrift op straffe van nietigheid de uiteenzetting van de middelen van de eisende partij, haar conclusie en de vermelding van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, moet bevatten; "Overwegende dat de nietigheid wegens een onregelmatigheid, zoals ten deze het afschrift van het verzoekschrift met onvolledige uiteenzetting van de middelen, niet behoort tot de in artikel 862, alinéa 1, van het Gerechtelijk Wetboek opgesomde nietigheden, en waarvoor de regel van artikel 861 van hetzelfde wetboek niet geldt; "Overwegende dat uit de gegevens van het middel van niet-ontvankelijkheid niet blijkt dat de aangevoerde onregelmatigheid verweersters belangen heeft geschaad; "Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen."

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.