Hof van Cassatie: Arrest van 9 Januari 1995 (België). RG S940064F

Datum :
09-01-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950109-7
Rolnummer :
S940064F

Samenvatting :

Sinds 1 augustus 1989 kan het recht op werkloosheidsuitkeringen van de in de artt. 155ter en 143, alinéa 2, tweede lid, Werkloosheidsbesluit bedoelde werkloze worden geschorst, als de duur van zijn werkloosheid het dubbel overschrijdt van de gemiddelde werkloosheidsduur in het ambtsgebied van het gewestelijk bureau waarvan hij afhangt, en voor de leeftijdscategorie en het geslacht waartoe hij behoort; die schorsing gaat ten vroegste in op de eerste dag van de derde maand die volgt op het einde van de vrijstelling en, voor de berekening van de in art. 143 van voormeld koninklijk besluit bedoelde werkloosheidsduur, wordt rekening gehouden met alle dagen van volledige werkloosheid, ook al vielen die dagen voor 1 augustus 1989.

Arrest :

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.