Hof van Cassatie: Arrest van 9 Maart 1995 (België). RG C930139N

Datum :
09-03-1995
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel N-19950309-13
Rolnummer :
C930139N

Samenvatting :

Vergoeding is verschuldigd door de veroorzaker van hinder die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, ongeacht of de veroorzaker de overheid is; de omstandigheid dat de eigenaar van het erf nog een recht van toegang, uitweg, zicht en waterloop heeft, staat er niet aan in de weg dat het evenwicht kan verbroken zijn.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1992 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het door de verweerder sub 2 opgeworpen middel van niet ontvankelijkheid van de voorziening : eiser heeft geen belang :
Overwegende dat het cassatieberoep ten aanzien van een verweerder ontvankelijk is wanneer tussen eiser en die verweerder voor de rechter in hoger beroep een geschil aanhangig was en de bestreden beslissing daarover uitspraak heeft gedaan;
Overwegende dat het hoger beroep gericht was tegen de Belgische Staat; dat het hof van beroep de beslissing van het beroepen vonnis dat de vordering van eiser tegen de Belgische Staat afwijst, bevestigt en eiser veroordeelt in de kosten van de Belgische Staat;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het middel :
Overwegende dat het middel geen kritiek uitoefent op de beslissing van de appelrechter dat het Vlaamse Gewest op verbintenisrechtelijk vlak de Belgische Staat had opgevolgd en dat de vordering van eiser tegen de Belgische Staat moet worden afgewezen met veroordeling van eiser in de kosten;
Dat het middel niet ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen de Belgische Staat;
Overwegende, wat de overige verweerders betreft, dat, krachtens artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, de veroorzaker van hinder, die de normale ongemakken van nabuurschap overschrijdt, vergoeding verschuldigd is voor het daardoor verbroken evenwicht, ongeacht of de veroorzaker de overheid is;
Dat de omstandigheid dat de eigenaar van het erf nog een recht van toegang, uitweg, zicht en waterloop heeft, er niet aan in de weg staat dat het evenwicht verbroken kan zijn;
Overwegende dat het arrest dat de vordering gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek afwijst op de enkele grond dat eiser nog de vorengenoemde rechten heeft, voornoemde wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit uitspraak doet ten aanzien van de Belgische Staat;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.